دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

کاشان، بلوار قطب راوندی، خیابان استادان 03155540055

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
logo titlefa title
home
1398/05/20 پذيرش بدون كنكور + تمديد مهلت ثبت نام تا پانزدهم مهرماه
پذيرش بدون كنكور + تمديد مهلت ثبت نام تا پانزدهم مهرماه
 روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي : فرايند تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي همانند سال هاي قبل قانوني مي باشد: « جزئيات بيشتر: WWW.iau.ac.ir
 
دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ناپيوسته و كارداني پيوسته به شرح زير دانشجو مي پذيرد

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

20101

زبان و ادبيات فارسي

زن و مرد

20135

مترجمي زبان انگليسي

زن و مرد

20706

روانشناسي

زن و مرد

20803

حقوق                                                           

زن و مرد

21207

مديريت بازرگاني

زن و مرد

21211

مديريت صنعتي

زن و مرد

21301

حسابداري

زن و مرد

40106

مهندسي پزشكي

زن و مرد

40119

مهندسي برق

زن و مرد

40204

مهندسي پليمر

زن و مرد

40310

مهندسي صنايع

زن و مرد

40401

مهندسي عمران

زن و مرد

40675

مهندسي مكانيك

زن و مرد

40837

مهندسي نساجي

زن و مرد

41054

مهندسي كامپيوتر

زن و مرد

60124

فرش

زن و مرد

60148

طراحي لباس

زن و مرد

60202

مهندسي معماري

زن و مرد

60205

مهندسي شهرسازي

زن و مرد

 


 

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارشناسي ناپيوسته

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21301

حسابداري

زن و مرد

21403

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

زن و مرد

40134

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻟﮑﺘﺮونيك

زن و مرد

41061

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗر

زن و مرد

41411

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ - ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ

زن و مرد

41415

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق

زن و مرد

41421

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮق ﻗﺪرت

زن و مرد

41430

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدرو

زن و مرد

41433

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ- ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰار

زن و مرد

60190

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي

زن و مرد

60206

ﻣﻌﻤﺎري

زن و مرد

70402

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﺮان

زن و مرد

 

 

كد واحد 116  - رشته هاي تحصيلي مقطع كارداني پيوسته

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21408

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪني

زن و مرد

40428

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

زن و مرد

40623

ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت - تبريد

زن و مرد

40626

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ﺧﻮدرو - ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدر

زن و مرد

40628

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

زن و مرد

40629

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزي

زن و مرد

40630

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻓﺰار

زن و مرد

40811

ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ-ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ

زن و مرد

41052

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

زن و مرد

 


 

كد708  آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﻤﺎ ﮐﺎﺷﺎن رشته هاي تحصيلي

كد رشته

نام رشته

جنسيت پذيرش

21301

ﺣﺴﺎﺑﺪاري

زن و مرد

40116

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ - اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ﻋﻤﻮﻣﯽ

زن و مرد

40130

اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﯿﮏ- ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

زن و مرد

40428

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

زن و مرد

40433

ﻧﻘﺸﻪ  ﮐﺸﯽ  ﻣﻌﻤﺎري- ﻣﻌﻤﺎري

زن و مرد

40626

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ  ﺧﻮدرو- ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﻮدر

زن و مرد

40628

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت- ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع

زن و مرد

40811

ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ-ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﺴﺎﺟﯽ

زن و مرد

41052

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

زن و مرد

60104

ﮔﺮاﻓﯿﮏ-ﮔﺮاﻓﯿﮏ

زن و مرد

60127

ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ-ﻃﺮاﺣﯽ و دوﺧﺖ

زن و مرد

داوطلب گرامي پذيرش دانشجو در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته به صورت حضوري در دانشگاه صورت مي گيرد
 
مدارك لازم جهت ثبت نام
 
1-يك قطعه عكس 3*4
 
2-مشخصات سجلي
 
3-معدل دقيق ديپلم يا فوق ديپلم
 
جهت ثبت نام به سايت تحصيلات تكميلي آقاي مهندس اصفهانيان مراجعه گردد.
 
 
 
 
ثبت نام كارشناسي پيوسته مراجعه به سايت:  AZMOON.ORG يا AZMOON.IAU.AC.IR
 
شماره تلفن جهت پاسخگويي:
همراه: 09137298699
ثابت: 55540055 داخلي 778
 
 
 
 
تعداد بازدید: 2096
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.75 تعداد کل امتیازها:8
کلیه حقوق این پایگاه، متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان میباشد.
Powered by DorsaPortal