آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم:تهيه مواد اوليه و طبخ غذاي دانشجويي

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان در نظر دارد امور مربوط به تهيه مواد اوليه و طبخ غذاي دانشجويي خود را از طريق مناقصه عمومي براي مدت يكسال به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان ميتوانند از تاريخ نشر آگهي حداكثر به مدت 10 روز كاري جهت دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكت پيشنهادي به دبيرخانه دانشگاه به آدرس: كاشان بلوار قطب راوندي خيابان استادان كد پستي:8715998151 و يا به آدرس اينترنتي www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمايند. جهت شركت در مناقصه واريز مبلغ 000,500 ريال بابت خريد اسناد و مبلغ 000,000,150 ريال بابت تضمين شركت در مناقصه به شماره حساب 0202120212000 به نام دانشگاه آزاد اسلامي كاشان يا ارائه ضمانت نامه بانكي معادل آن الزامي است . هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد و دانشگاه در رد يا قبول هريك يا تمامي پيشنهاد ها مختار است . تلفن سايراطلاعات: داخلي 743-55540055-031 -09132613849

 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
2175
Powered by DorsaPortal