راهنمای دانشجویان جهت استفاده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯿﺎر

Ø ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از آدرس ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده نمایید:

http://edu.iau.ac.ir

http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ از ﻟﯿﻨﮏ دوم ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

جهت نحوه ورود و دیدن نمرات به فایل راهنما مراجعه شود
 
دریافت فایل راهنما 
 
تاریخ:
1399/06/14
تعداد بازدید:
65131
Powered by DorsaPortal