آگهی مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه

 

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد امور مربوط به امور مربوط به فضای سبز خود را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند پس از انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت پیشنهادی به دبیرخانه دانشگاه به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی:8715998151 و یا به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند. جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ 1/000/000ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 000,000,200 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب سیبا 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل آن الزامی است. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است. تلفن سایراطلاعات: داخلی 743-55540055-031 - 091336362036

                                  
تاریخ:
1400/02/26
تعداد بازدید:
1092
Powered by DorsaPortal