آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد امور مربوط به امور مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی، آب وفاضلاب خود را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یک سال به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان میتوانند پس از انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت پیشنهادی به دبیرخانه دانشگاه به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی:8715998151 و یا به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند. جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ 1/000/000ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 000,000,150 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب سیبا 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل آن الزامی است. هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است.

تلفن سایراطلاعات: داخلی743-55540055-031 -09133632036

دریافت اسناد مناقصه

تاریخ:
1400/03/01
تعداد بازدید:
804
Powered by DorsaPortal