آگهی مزایده عمومی اموال مستعمل و ضایعاتی

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان در نظر دارد اموال مستعمل و ضایعاتی خود  که شرح آن در اسناد مزایده درج گردیده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده، رویت محل و عودت پاکت پیشنهادی به دبیرخانه دانشگاه به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندی خیابان استادان کد پستی:8715998151 و یا به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند.  جهت شرکت در مزایده واریز مبلغ 800000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 100000000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکی معادل آن الزامی است. هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است. تلفن: داخلی 743-55540055-031 -09132613849

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

 
تاریخ:
1400/04/06
تعداد بازدید:
541
Powered by DorsaPortal