صندوق رفاه و كميته خسارت دانشجويي
مسئول: احسان محققي
محل كار: دانشكده تحصيلات تكميلي
شماره هاي تماس:  55540055 داخلي 767 و 55621438
فكس: 55621274
 
شرح وظايف :
  • پرداخت تسهيلات اعتباري جهت تامين تمام يا قسمتي از شهريه دانشجويان
  • اعطاي تسهيلات اعتباري به دانشجويان در ساير موارد ضرور ي
  • اعطاي تسهيلات اعتباري براي ازدواج دانشجويانيكه در حين تحصيل ازدواج مي كنند
  • تهيه گزارشهاي ادواري و موردي از مراحل پيشرفت فعاليتها در زمينه تعداد وامها يا تسهيلات اعطا شده
  • تهيه تراز مالي صندوق رفاهدريافت فرمها :

 

 
شرايط مورد نياز براي دريافت وامهاي كوتاه مدت شهريه
1) وضعيت تحصيلي مناسب ( حداقل معدل 13 ).
2) به دانشجويان ترم اول وآخر وام كوتاه مدت تعلق نمي گيرد.
3) به دانشجويان كه اقساط معوقه داشته باشند يا وام را بصورت ماهيانه پرداخت نكنند وام جديد پرداخت نمي گردد.
4) وام كوتاه مدت 60 درصد كل شهريه مي باشد و اقساط آن حداكثر 10 ماهه ميباشد.
5) چنانچه وام تا 6 ماه تقسيط و تسويه گردد به آن كارمزدي تعلق نميگيرد ولي اقساط بيش از 6 ماه كارمزد دارد.
6) زمان پرداخت وام از شروع ثبت نام اينترنتي تا شروع كلاس هاي درس در ابتداي هر ترم ميباشد.
7) در زمان حذف و اضافه و همچنين بين ترم وموقع امتحانات و ثبت نام تابستان وام كوتاه مدت پرداخت نمي گردد.

مدارك لازم جهت دريافت وام هاي كوتاه مدت شهريه
1) تكميل فرم وام و تعهد بصورت دقيق و با خط خوانا.
2) تاييد وضعيت وام گيرنده و ضامن دانشجويي توسط آموزش با حضور دانشجو و ضامن.
3) داشتن يك ضامن كارمند يا كاسب معتبر همراه با فيش حقوقي يا كپي جواز كسب.
4) ارائه يك فقره چك در وجه صندوق رفاه دانشجويان بدون تاريخ و بدون كلمه قيد ضمانت به مبلغ 120 درصد وام اعطايي (چك بايد از حسابهاي سيبا يا جام يا فراگير و ... و از چكهاي جديد باشد).
5) علاوه بر ضامن كارمند يا كاسب ضمانت يك دانشجو با معدل حداقل 13 الزامي ميباشد همچنين حضور دانشجو درصندوق رفاه الزامي است.
6) كساني كه ضامن آنها درشهرستان مي باشد بايد جهت تاييد امضاء ضامن كارمند و يا كاسب به صندوق رفاه دانشجويان محل سكونت خود و ضامن مراجعه و امضاء ضامن را تاييد نمايند.
7) اقساط را بايد ماهيانه و مرتب به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز نمايند.
چنانچه دانشجو حداكثر 3 قسط را به موقع نپردازد چك ضامن به بانك ارسال خواهد شد.
 

 
شرايط لازم جهت دريافت وام هاي بلند مدت شهريه بعد از فراغت تحصيل وزارت علوم
1)وضعيت تحصيلي مناسب ( حداقل معدل 13 ).
2)دانشجويان ترم 5 به بعد مقطع كارشناسي ناپيوسته وكارداني و كارشناسي ارشد و ترم 9 به بعدكارشناسيپيوسته مشمول اين وام نمي شوند.

مدارك لازم جهت دريافت وام هاي بلند مدت شهريه بعد از فراغت تحصيل وزارت علوم
1)تكميل فرم هاي درخواستبصورت دقيق و با خط خوانا.
2)كپي شناسنامه و كارت ملي و كارت دانشجويي و برگه ثبت نام ترم تحصيلي دانشجو جهت ارايه به دانشگاهو محضر.
3)كپي شناسنامه و كارت ملي و اخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي ضامن جهت ارايه به دانشگاهو محضر.
4)يك ضامن كارمند رسمي يا پيماني ادارات با ارگانهاي دولتي (در صورتيكه ضامن بازنشسته باشد ارائه نامه كسر از حقوق الزامي است).
5)مراجعه دانشجو و ضامن جهت تعهد نامه به يكي از دفاتر اسناد رسمي (ارائه مدارك بند 2 و3 به محضر الزامي است ).
6)دانشجو پس از دريافت تعهدنامه محضري از دفاتر رسمي به همراه مدارك لازم ( 1و2و3 ) به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه نمايد.
توجه : دانشجوياني كه از مقاطع قبلي خود چه در دانشگاه آزاد اسلامي و چه در ساير دانشگاهها تعهد محضري دارند نيازي به ثبت تعهد جديد ندارند.
وام فوق 4 درصد كارمزد دارد و شروع اقساط براي دانشجويان غير مشمول 9 ماه پس از اتمام تحصيلات و براي دانشجويان مشمول 9 ماه بعد از خدمت سربازي مي باشد در ضمن جهت صدور دفترچه اقساط ، 10 درصد كل وام دريافت مي گردد.
 

 
شرايط عمومي لازم جهت دريافت وام قرض الحسنه دانشجويي
( ازدواج ، ضروري ، اجاره مسكن ، هزينه تحصيلي )
1) وضعيت تحصيلي مناسب ( حداقل معدل 13 ).
2) دانشجويان ترم اول و آخر و ميهمان مشمول وام نمي شوند.
3) نداشتن بدهي معوقه به صندوق رفاه.

مدارك مشترك لازم جهت دريافت وام قرض الحسنه دانشجويي
( ازدواج ، ضروري ، اجاره مسكن ، هزينه تحصيلي )
1) تكميل فرم درخواست وام و فرم تعهد توسط دانشجو و ضامن
2) يك نفر ضامن كارمند يا كاسب معتبر با ارائه فيش حقوقي كارمند يا كپي جواز كسب كاسب.
3) ارائه يك برگه چك به ميزان 120 درصد وام اعطايي در وجه صندوق رفاه دانشجويان بدون تاريخ و بدون قيد كلمه ضمانت از طرف ضامن ( درصورت ارائه چك از طرف وام گيرنده يا فردي ديگر ، ضامن بايد پشت چك را امضاء نمايد).
4) يك نفر ضامن دانشجو با معدل حداقل 13 علاوه بر ضامن كارمند يا كاسب.

مدارك و شرايط اختصاصي لازم جهت دريافت وام قرض الحسنه دانشجويي
( ازدواج ، ضروري ، اجاره مسكن ، هزينه تحصيلي )
 
وام ازدواج :
1) كپي صفحه اول و وسط شناسنامه زوجين و عقدنامه صفحات مشخصات زوجين و ثبت مهريه.
2) ازدواج بايد در حين تحصيل باشد و تاريخ عقد از يكسال نگذشته باشد.
3) درصورتيكه زوجين دانشجو باشند به هر دو نفر وام تعلق مي گيرد.
4) براي وام ازدواج گواهي كسر حقوق ضامن كارمند الزامي است.
 
وام ضروري :
1) ارائه گواهي پزشك با مدارك بستري در بيمارستان ، عمل جراحي ، حوادث غير مترقبه و ... در زمان دانشجويي.
 
وام اجاره مسكن :
1) كپي اجاره نامه بنام دانشجو و يا در صورت متاهل بودن كپي اجاره نامه به نام همسر دانشجو (وام اجاره مسكن به دانشجويان غير بومي كه درخوابگاه ساكن نباشند پرداخت مي گردد).
 
وام كمك هزينه تحصيلي :
اين وام جهت سفرهاي زيارتي دانشجويي از طريق دانشگاه و يا به دانشجوياني كه بامشكلات مالي روبرو ميباشند به تشخيص صندوق رفاه دانشجويان پرداخت ميگردد.
كليه وامها 5/2 درصد كارمزد دارد و حداكثر دو ساله مي باشد كه اقساط آنها بايد ماهيانه در حين تحصيل به شماره حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز گردد و درصورتيكه حداكثر سه قسط آنها پرداخت نگردد چك ضمانت به بانك ارسال مي گردد.
دانشجويان غير بومي كه در كاشان ضامن ندارند مي توانند با ضامن به دانشگاه آزاد محل سكونت دانشجو و ضامن مراجعه و با رعايت كليه موارد بالا پس از مهر و امضا صندوق رفاه دانشجويان محل سكونت دانشجو و ضامن مبني بر تاييد امضاء اقدام نمايند.
 

 
پرداخت اقساط وامها:
1- از كليه شعب بانك ملي، به شماره حساب 0106352424004 بنام دانشگاه آزاد كاشان، با داشتن شناسه پرداخت دانشجويي
2- از طريق شماره كارت 6037991199521448 بنام دانشگاه آزاد كاشان فقط از خودپردازهاي ملي، توجه فرماييد كه جهت استفاده از اين گزينه، ابتدا در دستگاه خودپرداز، گزينه انتقال وجه و پس از آن گزينه پرداخت شهريه دانشگاه آزاد را انتخاب نماييد و سپس ادامه روند پرداخت را انجام دهيد.
 
 


 
تاریخ به روز رسانی:
1395/08/19
تعداد بازدید:
32906
Powered by DorsaPortal