اداره مشمولان

اداره امور مشمولان وظيفه عمومي

 

اداره امور مشمولان عهده‌دار امور مربوط به مشولان خدمت وظيفه عمومي است. وضعيت نظام وظيفه پذيرفته‌شدگان كنكور دانشگاه به محض ورود به دانشگاه توسط اين اداره تعيين و پيگيري‌هاي لازم جهت هماهنگي و صدور مجوز تحصيل صورت مي‌پذيرد. مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين اداره ذيلاً آمده است.

هم اكنون مسؤوليت اين اداره بر عهده آقاي محمد تقي باقي مي‌باشد.

موقعيت: ساختمان علوم پايه، طبقه سوم، داخلي 119

 

مهم‌ترين فعاليت‌هاي اداره امور مشمولان :

اداره امور مشمولان دانشگاه به ارائه خدمات زير اهتمام دارد:

 

1- تعيين وضعيت نظام وظيفه پذيرفته‌شدگان ذكور كنكور سراسري دانشگاه:

پذيرفته شدگان مشمول (ذكور) آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در هنگام ثبت نام طبق جدول زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

 

رديف

وضعيت

خلاصه اقدامي كه بايد از طرف پذيرفته شده انجام شود

خلاصه اقدام اداره امور مشمولين براي ثبت نام

1

پذيرفته شدگاني كه به سن مشموليت نرسيده اند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

 

ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافيت تحصيلي پس از رسيدن به سن مشموليت

2

دارندگان كارت پايان خدمت يا معاف دائم يا خريد خدمت

 

به همراه داشتن اصل و تصوير كارتهاي مذكور

تطبيق و تأييد كارت و ممهور نمودن تصوير به مهر «برابر با اصل» و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

3

شاغلين رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اعم از كادر نظامي و كارمندان)

ارائه گواهي معتبر عكس دار با مهر و امضاي يگان مربوط مبني برموافقت با تحصيل در دانشگاه

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

4

مشمولين ديپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي

 

 

ارائه گواهي معتبر عكس دار با مهر و امضاي ارگان مربوط. چنانچه مدت تعهد مشمول، در طول تحصيل به پايان برسد لازم است كارت پايان خدمت را ارائه نمايد

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو و پيگيري لازم براي ارائه كارت پايان خدمت در صورت صدور

5

طلبه حوزه علميه

 

ارائه گواهي از شوراي مديريت حوزه علميه قم

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. (صرفاً در مدت اعتبار معافيت تحصيلي حوزه ميتواند در دانشگاه تحصيل نمايد)

6

مشمولين ديپلم كه در سال ثبت نام كمتر از 20 سال تمام داشته باشند

 

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرك ديپلم نظام قديم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد

پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي مي شود

7

مشمولين ديپلم نظام قديم متوسطه كه در سال ثبت نام بين 20 تا 24 سال دارند و در فرجه يكساله پس از فراغت از تحصيل مي باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرك ديپلم نظام قديم متوسطه

 

پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي مي شود

8

مشمولين ديپلم نظام قديم متوسطه كه در سال ثبت نام بين 20 تا 24 سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپري شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرك ديپلم نظام قديم متوسطه و ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه با ضبط مجوز كتبي ارائه شده در پرونده دانشجو

پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي مي شود

9

مشمولين داراي مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد كه تا مهر ماه سال ثبت نام بين 20 تا 5/22 سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصيل مي باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد

پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي مي شود

10

مشمولين داراي مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد كه تا مهر ماه سال ثبت نام بين 20 تا 5/22 سال دارند و فرجه يكساله پس از فراغت آنان سپري شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد و ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه با ضبط مجوز كتبي ارائه شده در پرونده دانشجو

پس از ثبت نام درخواست معافيت تحصيلي مي شود

11

پذيرفته شدگان ديپلمه در حال خدمت كه بيش از 4 ماه از خدمت آنان باقي نمانده باشد و قبل از اعزام غيبت نداشته و يا از تحصيل عالي انصراف نداده باشند

ارائه مدركي مبني بر اشتغال به خدمت نظام كه ضمن آن قيد شده باشد فرد قبل از اعزام غيبت نداشته و بيش از 4 ماه از خدمت فرد باقي نمانده است

صدور يك نيمسال مرخصي تحصيلي و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

12

پذيرفته شدگان ديپلمه در حال خدمت كه بيش از 4 ماه از خدمت آنان باقي مانده باشد و قبل از اعزام غيبت نداشته و يا از تحصيل عالي انصراف نداده باشند

ارائه مدركي مبني بر اشتغال به خدمت نظام كه ضمن آن قيد شده باشد فرد قبل از اعزام غيبت نداشته است. (دانشجو پس از صدور گواهي دانشگاه، 2 هفته براي ترخيص و ارائه مدرك آن به دانشگاه مهلت دارد)

صدور گواهي جهت ترخيص و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

13

پذيرفته شدگان داراي معافيت موقت

 

ارائه كارت معافيت موقت و تصوير آن

در صورتي‌ كه عدم تمديد معافيت پزشكي و يا لغو معافيت انجام شود دانشجو با مراجعه به اداره مشمولان دانشگاه را مطلع نمايد.

تطبيق و تأييد كارت و ممهور نمودن تصوير به مهر« برابر با اصل» و ضبط در پرونده دانشجو.

چنانچه از طرف دانشجو تمديد نگردد، درخواست معافيت تحصيلي مي‌شود

14

پذيرفته شدگان داراي برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت

 

ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت كه تاريخ اعزام آن در تاريخ اعلام اسامي منقضي نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافيت تحصيلي

15

پذيرفته شدگان داراي مدرك فوق ديپلم كه در حين خدمت هستند و تا پايان شهريور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پايان مي رسد

ارائه گواهي كه از يگان مربوط صادر گرديده

 

گواهي ضبط شده و براي ارائه كارت پايان خدمت در موعد مقرر پيگيري مي شود

16

پذيرفته شدگان داراي مدرك فوق ديپلم كه در مهلت قانوني 6 ماهه پس از فراغت در آزمون شركت و پذيرفته شده اند

ارائه مدرك فوق ديپلم و دفترچه آماده به خدمت كه تاريخ آن منقضي نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافيت تحصيلي يا عنداللزوم درخواست ترخيص

17

پذيرفته شدگاني كه داراي شرايط فوق نباشند

ارائه گواهي از حوزه وظيفه عمومي مبني بر بلامانع بودن تحصيل در دانشگاه

با توجه به گواهي اقدام مقتضي صورت مي گيرد

18

پذيرفته شدگان اتباع خارجي

در صورتي كه موفق به دريافت شناسنامه ايراني شدند.

با توجه به اخذ شناسنامه ايراني درخواست معافيت تحصيلي انجام مي‌شود.

 

2- صدور درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان:

اداره امور مشمولان به هنگان ثبت نام ورودي‌هاي جديد، پس كنترل صحت مدارك آنان اعم از مدارك پايه و مدارك مربوط به نظام وظيفه دانشجويان پسر مشمول موظف است درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان را تنظيم و در اختيار آنان قرار داده تا نامبردگان تاييديه موقت را از پليس 10+ دريافت و به اداره مشمولان واحد تسليم نمايند. (آدرس و كروكي پليس 10+)

 

تذكر مهم:

1- بديهي است امكان شركت در امتحانات پايان ترم و ثبت نام ترم دوم منوط به ارايه مجوز قطعي از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا مي‌باشد.

مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و براي اين دسته از مشمولان معافيت تحصيلي صادر نمي‌شود.

معافيت تحصيلي براي هر مقطع يك بار صادر مي‌شود لذا تحصيل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافيت تحصيلي مي‌گردد.

2- شرط برخورداري از معافيت تحصيلي در تمامي مقاطع، شركت در آزمون هاي سراسري برگزار شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور يا مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد (به استثناء مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي مربوط به پذيرش دانشجويان ممتاز، قهرمانان ورزشي، برگزيدگان جشنواره‌ها و نخبگان احصاء شده است).

3- تحصيل در حين خدمت بر خلاف ضوابط مي‌باشد و اين دسته از افراد در شمول معافيت تحصيلي قرار نمي‌گيرند.

4- مشمولان فارغ التحصيل فوق ديپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصيل حداكثر به مدت 1 سال و در صورت اخراج يا انصراف از تحصيل حداكثر به مدت 1 سال فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پليس 10+ وضع مشمولي خود را روشن نمايند در غير اين‌ صورت به عنوان مشمول غايب شناخته خواهند شد. اين مدت براي دانشجويان داراي معافيت تحصيلي خارج از كشور حداكثر يك سال مي‌باشد.

5- مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه‌ها، چنانچه در مدت 1 ساله پس از فارغ التحصيلي موفق به قبولي در مقطع بالاتر شوند مجاز به ادامه تحصيل بوده و براي آنها معافيت تحصيلي صادر مي‌شود.

6- مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه‌ها با ارائه برگ اعزام بدون غيبت كه تاريخ اعزام مندرج در آن سپري نشده باشد مي‌توانند در مقاطع تحصيلي بالاتر ثبت نام و شروع به تحصيل نمايند.

7- رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي دانشجوياني كه برابر مقررات قانون خدمت وظيفۀ عمومي و آئين نامه هاي اجرائي آن به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي‌نمايند تنها پس از فراغت از تحصيل، ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد.

تبصره: دانشجوياني كه به قصد درخواست معافيت پزشكي انصراف مي‌دهند، امكان بازگشت به تحصيل نداشته و تنها از طريق آزمون مي‌توانند مجدداً به تحصيل خود ادامه دهند.

 

3- اعلام ابطال معافيت تحصيلي دانشجويان اخراجي يا انصرافي به سازمان وظيفه عمومي ناجا:

دانشجو پس از انصراف يا اخراج از سوي اداره آموزش به اداره مشمولان معرفي و پس از تحويل فرم پس از گذشت يك ماه حكم قطعي انصراف يا اخراج وي به وظيفه عمومي اعلام مي‌شود و بدين ترتيب معافيت تحصيلي وي باطل مي‌شود.

(دانشجويان انصرافي كه به علت قبولي در واحد ديگر تقاضاي انصراف مي‌دهند معافيت آنها باطل نمي‌گردد و عين برگه معافيت به واحد ثانويه اسال مي‌گردد.)

دانشجويان انصرافي يا اخراجي مي‌توانند مراخل اداري خروج از دانشگاه را در اين فلوچارت رديابي نمايند.

 

4- اعلام اتمام معافيت تحصيلي فارغ التحصيلان به سازمان وظيفه عمومي ناجا:

پس از گذراندن تمام واحدها و تحويل مدارك به بايگاني،‌ فراغت از تحصيل دانشجو به اداره مشمولان اعلام مي‌شود. پس از آن نامه ابطال معافيت تحصيلي تحويل دانشجو شده تا خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد.

 

5- درخواست تمديد معافيت تحصيلي ازسازمان وظيفه عمومي ناجا:

اداره مشمولان بر اساس اعلام اداره آموزش، از سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا براي دانشجوياني كه سقف تحصيلاتشان به اتمام رسيده باشد درخواست مجوز مي‌كند. دانشجو مي‌بايست به اين اداره مراجعه و جهت دريافت مجوز تحصيل به شهرستان محل تحصيل (سازمان وظيفه عمومي كاشان) مراجعه نمايد. (آدرس و كروكي اداره نظام وظيفه كاشان)

تذكر مهم:

عمليات دريافت مجوز مي‌بايست در مقطع كارشناسي پايان ترم 12، و در مقطع كارداني پايان ترم 6، صورت گيرد.

 

سقف مجاز تحصيلي:

برابر بخشنامه شمارة 39122/40مورخ 25/2/85 سازمان مركزي دانشگاه منضم به رونوشت نامه شماره 3/07/708/م/4/ن مورخ 3/2/85 و نامه 11/07/708/م/4/ن مورخ 25/8/85 ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص سنوات مجاز تحصيل دانشجويان مشمول، موارد مشروحه ذيل را به اطلاع مي‌رساند:

دانشجويان مشمول (اعم از تمام‌وقت يا پاره‌وقت)، چنانچه به هر دليل سنوات تحصيلي آنان از حد تصريح شده ذيل (جدول پيوست) تجاوز كند يا محرز گردد دانشجو نمي‌تواند در مدت باقيمانده از تحصيل دروس دوره تحصيلي خود را به اتمام برساند، دانشگاه از تحصيل آنان جلوگيري نموده و عواقب آن متوجه خود فرد مي‌باشد و سازمان وظيفه عمومي ناجا با دانشجوياني كه بيش از سقف تعيين شده در هر مقطع ادامه تحصيل دهند همانند مشمولان غايب رفتار خواهد نمود.

 

رديف

مقطع تحصيلي

سقف مجاز تحصيلي

سقف قابل افزايش توسط

كميسيون مواردخاص دانشگاه

1

كارداني

3 سال

1 نيمسال

2

كارشناسي ناپيوسته

3 سال

1 نيمسال

3

كارشناسي ارشد ناپيوسته

3 سال

1 نيمسال

4

دكتري ناپيوسته

5 سال

1 نيمسال

5

كارشناسي پيوسته

6 سال

2 نيمسال

6

كارشناسي ارشد پيوسته

8 سال

2 نيمسال

7

دكتري پزشكي پيوسته

8 سال

2 نيمسال

 

 

6- تاييد گواهي اشتغال به تحصيل:

گواهي اشتغال به تحصيل براي اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان و نيز حوزه نظام وظيفه مي‌بايست توسط اداره امور مشمولان تاييد گردد.

 

7- انتقال معافيت تحصيلي دانشجويان پس از آزمون مجدد:

معافيت تحصيلي دانشجوياني كه به قصد شركت در آزمون مجدد انصراف از تحصيل مي‌دهند (به شرط رعايت نكات ذيل) ابطال نمي‌شود، بلكه اداره امور مشمولان ضمن اعلام به سازمان وظيفه عمومي ناجا معافيت تحصيلي آنان را به واحد مقصد اعلام مي‌دارد.

 

شرايط شركت مجدد در آزمون:

1-مشمول دانشجوي اخراجي نباشد.

2-در زمان شركت در آزمون از معافيت تحصيلي برخوردار باشد.

3-با توجه به اينكه اين امتياز براي يكبار جهت مشمولان در نظر گرفته مي شود، لذا قبلاً از اين امتياز استفاده نكرده باشد.

4-در مقطع برابر يا بالاتر قبول شده باشد.

5-مدت زمان سپري شده از تاريخ شروع به تحصيل در دانشگاه اوليه براي مقطع كارشناسي 4 ترم و براي مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته 2 ترم مي باشد.

 

نكته مهم:

1. انصراف از تحصيل در دانشگاه اوليه جهت ثبت نام در دانشگاه ثانويه هنگام اعلام نتايج صورت مي‌گيرد. در صورت انصراف قبل از آن دانشجو به خدمت اعزام مي گردد.

2. دانشجويي كه در مقطع كارشناسي تحصيل مي‌نمايد ولي به هر علت قصد انصراف با مدرك كارداني دارد نمي‌تواند در آزمون مجدد و يا ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته شركت نمايد.

3. دانشجويان مشمول انصرافي يا اخراجي اعم از اينكه تحصيل آنها منجر به دريافت مدرك مقطع پايين‌تر شده يا نشده باشد، در صورت شركت در آزمون و قبولي مجدد مجاز به ثبت نام نمي‌باشند.

 

8- درخواست بازگشت به تحصيل دانشجويان انصرافي و اخراجي:

اداره امور مشمولان پس از موافقت كتبي كميسيون آموزشي و بررسي وضعيت نامبرده (داشتن شرايط ذيل) اعاده به تحصيل و تمديد معافيت وي را از سازمان وظيفه عمومي ناجا تقاضا مي‌نمايد.

 

شرايط بازگشت به تحصيل دانشجويان اخراجي يا انصرافي:

1-موافقت كتبي دانشگاه محل تحصيل با اعاده به تحصيل دانشجو در همان رشته و دانشگاه كه به مراكز وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه اعلام مي شود.

2-از تاريخ اخراج يا انصراف تا زمان ارائه موافقت نامه دانشگاه به وظيفه عمومي بيش از 1 سال سپري نشده باشد.

3-مشمول پس از انصراف يا اخراج، درخواست رسيدگي به بيماري از طريق مراكز وظيفه عمومي كه منجر به شركت در شوراي پزشكي وظيفه عمومي شده باشد، نكرده باشد. (تقاضاي معافيت پزشكي كه منجر به اخذ كارت پزشكي شود.)

 

9- تعيين وضعيت نظام وظيفه پذيرفته‌شدگان مشمول كارشناسي ارشد دانشگاه:

شرايط لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان مشمول آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي طبق جدول زير طبقه بندي مي شوند :

 

رديف

وضع مشمولي

1

داشتن كارت پايان خدمت

2

داشتن كارت معاف دائم كامپيوتري

3

داشتن كارت معافيت موقت پزشكي معتبر به شرطي كه اعتبارآن تاپايان شهريور سال شروع به تحصيل (مثال شهريور 31/6/87) باشد. چنانچه فردي با ارائه كارت مذكور ثبت نام شود و تا تاريخ مذكورموفق به ارائه كارت معافيت دائم نگردد، دانشجو موظف است به اداره مشمولان دانشگاه اطلاع داده و اداره مشمولان مي‌بايست براي وي درخواست معافيت تحصيلي نمايد.

4

متولدين سال 1334 تا 1354 كه داراي مدرك بالاتر از ليسانس نباشد از خدمت دوره ضرروت معاف هستند (اين افراد درصورت قبولي قبلي براي ثبت نام در دانشگاه بايستي كارت معافيت دائم خود را ارائه نمايند)

5

متولدين 1337 و قبل از آن (به استثناء فارغ التحصيلان رشته‌هاي گروه پزشكي و رشته‌هاي دامپزشكي متولد 1335 و بعد از آن)

6

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي و يا كارشناسي ارشد متعهد خدمت سازمانها و يا وزارتخانه ها مشروط به ارائه گواهي از ارگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت آنان به سازمان يا وزارتخانه مربوطه تاپايان شهريور سال شروع به تحصيل (مثال شهريور 31/6/87 )به پايان خواهد رسيد.

7

پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اعم از كادر نظامي و كارمندان) با ارائه گواهي و موافقت يگانه مربوطه

8

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته كه از زمان فراغت از تحصيل آنان تا شركت در آزمون (ارديبهشت همان سال) بيش از شش ماه نگذشته باشد و به موقع و بدون غيبت به خدمت اعزام شده اند، به شرط ارائه گواهي از يگان خدمتي، با اخذ تعهد از آنان ضمن ثبت نام، درخواست ترخيص از خدمت جهت ارائه به سازمان وظيفه عمومي با اشاره به تاريخ برگزاري آزمون و رشته و مقطع قبولي به ذينفع تحويل گردد، تا مجوز ترخيص از خدمت خود را از وظيفه عمومي اخذ و به آن واحد ارائه نمايند و ثبت نام آنان قطعي گردد. بديهي است پس از ثبت نام قطعي مي‌بايست براي ذينفع درخواست معافيت تحصيلي شود .

9

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي مشغول كه خدمت آنان به طور قطع تا پايان شهريور (مثال شهريور 31/6/87 )به اتمام مي رسد.

10

طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي مورد تاييد، به شرطي كه شوراي مديريت حوزه علميه قم تاييد نمايد كه معافيت تحصيلي طلبه در حوزه، پوششي براي تحصيل در دانشگاه نيست و طلبه در حوزه، به موازات آن با همان معافيت تحصيلي حوزه در دانشگاه نيز تحصيل كند. بديهي است به محض آنكه حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه را خاتمه‌يافته اعلام نمايد، مشمول ديگر نمي‌تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي استفاده نمايد و بايد به خدمت اعزام گردد.

11

دانشجويان اتباع و مهاجران خارجي:

در صورتي كه در حين تحصيل موفق به اخذ شناسنامه ايراني شدند با همراه داشتن اصل شناسنامه و تصوير شناسنامه به اداره مشولان مراجعه و اين اداره موظف است از سازمان وظيفه عمومي ناجا درخواست معافيت تحصيلي نمايد.

 

10- تعيين وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان مشمول دكتري تخصصي دانشگاه:

شرايط لازم براي ثبت نام پذيرفته شدگان مشمول آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي طبق جدول زير طبقه بندي مي‌شوند:

 

رديف

وضع مشمولي

1

داشتن كارت پايان خدمت

2

داشتن كارت معاف دائم كامپيوتري

3

داشتن كارت معافيت موقت پزشكي درمدت اعتبار

4

متولدين سال 1334 وقبل از آن

5

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مشغول به خدمت و متعهد خدمت سازمان‌ها و يا وزارتخانه‌ها مشروط به ارائه گواهي از ارگان مربوط مبني بر اينكه دوران خدمت وظيفه و يا طرح تعهد خدمت آنان به سازمان يا وزارتخانه مربوطه به طور قطع تا پايان شهريور سال شروع به تحصيل (مثال شهريور 31/6/87) به پايان خواهد رسيد.

6

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد پيوسته يا ناپيوسته دكتراي حرفه‌اي (كه منعي از نظر طرح خدمتي رشته مربوطه ندارند) و از زمان فراغت از تحصيل آنان بيش از شش ماه نگذشته است منعي براي ثبت نام ندارند. فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي (به جز دامپزشكي كه دوره دكتري تخصصي دامپزشكي پذيرفته شده‌اند) كه از زمان فراغت از تحصيل آنان تا شركت در آزمون (اسفندماه سال قبل) بيش از شش ماه نگذشته باشد و به موقع و بدون غيبت به خدمت اعزام شده اند، به شرط ارائه گواهي از يگان خدمتي، با اخذ تعهد از آنان به صورت مشروط ثبت نام شده و درخواست ترخيص از خدمت آنان با ذكر رشته و مقطع قبولي و تاريخ برگزاري آزمون به عنوان سازمان وظيفه عمومي به آنان تحويل گردد، تا با ارائه آن به سازمان مذكور مجوز ترخيص از خدمت خود را اخذ و به آن واحد ارائه نمايند و ثبت نام آنان قطعي گردد. بديهي است پس از ثبت نام قطعي مي‌بايست براي ذينفع درخواست معافيت تحصيلي شود.

7

ثبت نام مشمولان حين خدمت كه حائز شرايط فوق الذكر نمي باشند ممنوع است .

8

پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران (اعم از كادر نظامي و كارمندان ) با ارائه گواهي و موافقت يگان مربوطه

9

سربازان وظيفه فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد متعهد خدمت در سازمانها و يا وزارتخانه با ارائه گواهي از ارگان مربوطه مبني بر اينكه دوران خدمت وظيفه و يا طرح آنان تا پايان شهريور (مثال شهريور 31/6/87) به طور قطع تا به پايان خواهد رسيد.

10

طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) معتبر و مورد تاييد ،به شرطي كه كميسيون مربوطه در شوراي مديريت حوزه علميه قم ضمن موافقت صريح با تحصيل طلبه در دانشگاه تاييد كند كه (معافيت تحصيلي طلبه در حوزه پوششي براي تحصيل در دانشگاه نيست و طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه، به موازات آن با همان معافيت تحصيلي حوزه در دانشگاه نيز تحصيل كند.) بديهي است به محض آنكه حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه خاتمه يافته اعلام نمايد، مشمول ديگر نمي تواند به عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي استفاده نمايد وبايد به خدمت اعزام گردد.

 

11- درخواست صدور مجوز خروج از كشور مشمولان:

اصلي‌ترين مدرك براي خروج از كشور،‌ داشتن معافيت تحصيلي براي دانشجويان مشمول مي باشد. با مراجعه به اداره مشمولان از صدور معافيت تحصيلي خود اطمينان حاصل كنيد. در صورتي كه معافيت تحصيلي شما صادر نشده باشد،‌ بايد براي صدور آن اقدامات لازم را پيگيري كنيد تا براي خروج از كشور مجوز داشته باشيد.

 

انواع سفرها:

جهت مسافرت به خارج از كشور ابتدا بايد نوع سفر خود را مشخص نموده و متناسب با مدراك و شرايط لازم را فراهم نماييد.انواع سفرها و شرايط مورد نياز به شرح ذيل است:

 

الف. سفرهاي زيارتي: به سفرهايي گفته مي شود كه به مقصد كشورهاي عراق و عربستان صورت مي گيرد. (مسافرت به كشور سوريه جزو سفرهاي غيرعلمي محسوب مي شود.)

مستندات: نامه كاروان يا سازمان حج و زيارت يا ستاد عمره دانشجويي.

وثيـقه: مبلغ5000000 (پنج ميليون) ريال وجه نقد و تعهد اشخاص* به مبلغ 150000000(يكصد و پنجاه ميليون) ريال.

مدت خروج: حداكثر 30روز -حج واجب 60روز.

دفعات خروج در يك نيمسال:حداكثر 2 بار در نيمسال.

* تعهد اشخاص: برگه اي است كه ضامن با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و گواهي امضا، مراجعت به موقع مشمول را تضمين مي نمايد.

 

ب. سفرهاي مطالعاتي: سفرهايي است كه دانشجويان مقاطع دكتري يا كارشناسي ارشد در حين تحصيل براي تحقيق، آزمايش يا استفاده از تجربيات علمي ساير كشورها انجام مي دهند.

مستندات: ارائه پذيرش از دانشگاه ها، مجامع علمي و صنعتي دال بر پذيرش وي براي همكاري با او است كه به تأييد گروه آموزشي مربوط يا استاد راهنما خواهد رسيد.

وثيـقه: توسط سازمان وظيفه عمومي متناسب با مدت زمان خروج تعيين مي گردد.

مدت: حداكثر 6 ماه براي كارشناسي ارشد و1سال براي دكتراي تخصصي.

دفعات خروج در يك نيمسال: حداكثر 2 بار در نيمسال.

 

ج. سفرهاي علمي: سفرهايي است كه به منظور شركت در كنفرانس،‌ همايش علمي يا سمينار و ارايه مقاله مي باشد.

مستندات: دعوتنامه دبيرخانه يا مجمع برگزاركننده سمينار يا همايش يا كنفرانس در كشور خارجي.

وثيـقه: مبلغ 50000000 (پنجاه ميليون) ريال.

مدت: حداكثر 30 روز.

دفعات خروج در يك نيمسال: حداكثر 2 بار در نيمسال.

 

د. سفرهاي نيمه علمي:‌ سفرهايي است كه به منظور شركت در آزمون هاي زبان مانند تافل يا GMAT-IELTS-GRE و ... يا آزمون مقاطع دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر(مانند ALES تركيه) يا آزمون هاي علمي و همچنين بازديد از نمايشگاه ها و كارخانجات يا شركت درمسابقات و مسابقات اختراعات باشد.

مستندات: مدارك ثبت نام امتحانات زبان يا در ساير زمينه هاي تخصصي مانند "آي-تي" يا امتحانات ورودي دانشگاه ها-دعوت نامه شركت در نمايشگاه ها و كارخانجات(در زمينه صنايع يا تكنولوژي متناسب با رشته تحصيلي دانشجو يا مرتبط با آن) يا مكاتبات رسمي سازمان هاي دولتي براي شركت در مجامع هنري ، گواهي ثبت اختراع با ارائه تصوير آن و همچنين تصوير نامه فدراسيون بين المللي اختراعات ويژه مخترعان.

وثيـقه: مبلغ 80000000 (هشتاد ميليون) ريال.

مدت: حداكثر 30 روز.

دفعات خروج در يك نيمسال: حداكثر 2 بار در نيمسال.

 

ه. سفرهاي غير علمي (سياحتي): سفرهايي است كه به منظور افزايش اطلاعات و معلومات فردي (بازديد از اماكن تاريخي و باستاني) يا بازديد از بستگان ... در خارج از كشور باشد.

مستندات: مستندات خاصي ندارد - درخواست گواهي اشتغال به تحصيل كفايت مي كند.

وثيـقه: 150000000 (يكصد و پنجاه ميليون) ريال.

مدت: حداكثر 20 روز.

دفعات خروج در يك نيمسال: حداكثر 2 بار در نيمسال.

 

و. سفرهاي ورزشي:

مستندات: تأييديه و گواهي امور مشترك فدراسيون هاي ورزشي سازمان تربيت بدني و نامه اداره كل تربيت بدني دانشگاه كه بايد ملاك تنظيم و صدور قرار گيرد.

وثيـقه: به ضمانت سازمان تربيت بدني.

مدت: برابر با مدتي كه سازمان تربيت بدني اعلام نمايد.

دفعات خروج در يك نيمسال: به استناد درخواست اداره كل تربيت بدني دانشگاه.

دانشجويان مشمول در صورتي از قانون خروج از كشور مي‌توانند استفاده نمايند كه داراي معافيت تحصيلي باشند، صدور نامه اعزام دانشجو به خارج از كشور توسط اداره آموزش و تاييد آن توسط اداره مشمولان صورت مي‌گيرد.

 

شرايط مشمولان براي خروج موقت از كشور:

1.فاقد غيبت باشد.

2.وضع تحصيلي مشخصي داشته باشد.

3.در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل نباشد.

4.بيش از سه ماه (مهلت يك سال پس از فراغت)سپري نشده باشد در صورت معرفي با برگه اعزام بدون غيبت.

تبصره: دانشجو در هر نيمسال مي‌تواند دو بار از مسافرت به خارج از كشور استفاده نمايد.

 

مدارك عمومي مورد نياز براي كليه سفرهاي خارج از كشور:

1.تصوير معافيت تحصيلي.

2.مبلغ 20000 ريال واريز شده به حساب 0104460446004 سيبا بانك ملي.

3.ارائه درخواست توسط دانشجو به واحد يا مركز دانشگاهي به همراه مستندات خروج مربوط به هر سفر كه در ادامه خواهد آمد.

4.تأييد فرم هاي تنظيم شده توسط واحد يا مركز دانشگاهي، توسط دبيرخانه منطقه دانشگاهي ذيربط يا حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه (سازمان مركزي). شايان توجه مي‌باشد كه مراجعه به محل هاي مذكور، متناسب با هر سفر، متفاوت است.

5.وثيقه هاي مورد نياز براي هر سفر كه تحويل سازمان نظام وظيفه مي گردد.

 

فلوچارت خروج از كشور:

مراحل اداري جهت مسافرت به خارج از كشور را از طريق فلوچارت خروج از كشور مي‌توانيد رديابي نماييد.


تاریخ به روز رسانی:
1394/05/25
تعداد بازدید:
23179
Powered by DorsaPortal